Sở hữu trí tuệ

Luật Nhiệt Tâm là một trong các đại diện sở hữu công nghiệp tại Việt Nam được Cục sở hữu trí tuệ chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đại diện Sở hữu công nghiệp. Chúng tôi cung cấp dịch vụ Sở hữu trí tuệ chuyên nghiệp một cách toàn diện gồm từ việc xác lập quyền, thực thi và khai thác các giá trị thương mại của quyền Sở hữu trí tuệ.

Dịch vụ sở hữu trí tuệ được cung cấp bởi Luật Nhiệt Tâm bao gồm:

– Dịch vụ đăng ký: đăng ký các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ như: Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, Bản quyền tác giả,kiểu dáng công nghiệp, đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích, giống cây trồng, chỉ dẫn địa lý…;

– Dịch vụ tra cứu: gồm tra cứu nhằm mục đích đăng ký và tra cứu nhằm mục đích sử dụng các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ như nêu trên;

– Dịch vụ khiếu nại: trợ giúp khách hàng giải quyết các khúc mắc liên quan đến các quyết định của cơ quan nhà nước liên quan đến Sở hữu trí tuệ, cụ thể như khiếu nại về việc cấp hay không cấp văn bằng bảo hộ, khiếu nại các quyết định hành chính khác về Sở hữu trí tuệ;

– Dịch vụ điều tra, xử lý vi phạm: trợ giúp khách hàng điều tra phát hiện các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, kịp thời đưa ra các hướng giải quyết hiệu quả nhất đảm bảo tối đa cho quyền lợi của khách hàng. Bằng việc phối hợp với các cơ quan chức năng, chúng tôi luôn có được những giải pháp hiệu quả nhất;

– Dịch vụ tư vấn chuyển nhượng – chuyển giao quyền: Chuyển nhượng – chuyển giao quyền luôn là một trong những việc quan trọng trong việc khai thác các giá trị thương mại của quyền Sở hữu trí tuệ.